Domein sociale veiligheid: Ordeverstoorders in het voetbal steeds jonger – deel 2/2

Ordeverstoorders in het voetbal blijken steeds jonger te zijn ten opzichte van voorgaande jaren, met de gevolgen van dien (NOS). Achter deze zorgwekkende trend gaat er heel wat schuil. Wat zijn de oorzaken? Hoe ga je het beste met deze problematiek om? Een belangrijk thema binnen het sociale veiligheidsdomein. Duik samen met Frank van Summeren (adviseur veiligheid) in de wereld van ordeverstoorders in het voetbal. Dit artikel is deel 2 van de tweedelige reeks.

Hoe steekt de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten in elkaar?

Voor een succesvolle persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal is een goede gezamenlijke informatiepositie vereist om interventies gericht en in samenhang in te zetten onder regie van de gemeente. De informatiepositie over een ordeverstoorder ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak kan worden opgebouwd door het registreren, delen, bundelen en analyseren van de informatie die in de gemeentelijke organisatie en bij de betaald voetbalclub, de politie en het openbaar ministerie aanwezig is. Om voetbal gerelateerde incidenten gericht te kunnen aanpakken is inzicht vereist in de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots. Per incident, groep of individu wordt beoordeeld welke maatregel(en) (strafrechtelijk, bestuursrechtelijk, civielrechtelijk) en door wie of een combinatie daarvan het beste past. Door middel van creatieve (educatieve) maatregelen komt er een lerend effect uit. Deze maatregelen pas je toe op bijvoorbeeld een potentiële groep nieuwe aanwas die gecorrigeerd moet worden

Zijn de maatregelen anders dan voorheen, pak ‘m beet 20 jaar geleden? Zo ja, waar wordt nu op ingezet om de veiligheid te bewaken?

De Wet maatregelen bestrijding voetbalhooliganisme en ernstige overlast bestaat al enige tijd. De taken,verantwoordelijkheden en bevoegdheden van ketenpartners zijn niet nieuw. Juridisch is er veel mogelijk, maar het gaat erom hoe het wordt toegepast. Dat ligt aan kennis, capaciteit en middelen. Bijvoorbeeld op een stadionverbod moet worden toegezien wil het daadwerkelijk effectief zijn.

Zijn er specifieke initiatieven, interventies of maatregelen die effectief zijn gebleken in het verminderen van voetbal gerelateerde incidenten? Zo ja, kun je voorbeelden geven? 

Meten is weten. Wij zijn op dit moment bezig met het maken van een kennisbank om inzicht te verkrijgen welke maatregelen in welke context tot gedragsaanpassing resulteren. Welke interventies zijn bij soortgelijke casussen ingezet en wat heeft dat opgeleverd. Zo kun je gericht en evidence based te werk gaan.

Wat zijn de specifieke uitdagingen waar we in de toekomst rekening mee moeten houden?

Een deel van de nieuwe jonge aanwas deinst minder snel terug om ongewenst gedrag te vertonen. Het problematische gedrag is niet alleen tussen supporters. Er is veel sprake van intimidatie, bedreigingen, geweldpleging en ondermijning naar onder andere medewerkers en vrijwilligers van voetbalclubs. Dat vindt deels binnen en buiten de stadions plaats. 

Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen op het gebied van veiligheid met betrekking tot ordeverstoorders in het voetbal?

Wie, wat, waar in kaart brengen. Weten met wie je te maken hebt en welke (groepen) personen achter bepaald gedrag zitten. Wat maakt dat ze dit gedrag vertonen? Wat zijn versterkende factoren? Het is belangrijk dat preventieve maatregelen genomen worden om incidenten te voorkomen in plaats van achter de feiten aan te lopen. De informatiepositie is effectief en nodig. In sommige gevallen is er nog te weinig bekend welke soort personen in zo’n groep zitten en wat de verbanden zijn. Dat maakt het moeilijker om ze aan te pakken of te corrigeren. 

Meer weten over dit onderwerp → Lees het artikel van Frank over Persoonsgerichte aanpak van voetbal gerelateerde incidenten